PSoC 4」カテゴリーアーカイブ

150Vを差動測定 ADC 入力レンジ PSoC4

150Vを差動測定 ADC 入力レンジ PSoC4
抵抗分圧 1M+22KΩ 150V→3.22Vへ電圧を分圧(VDDA=+3.3Vの場合)
抵抗分圧 1M+22KΩ 150V→3.22Vへ電圧を分圧(1.024Vの場合)
150V * R / (1MΩ + R)=1.024V, R=6.873KΩ, 6.8KΩ=標準抵抗
要調整: 抵抗分圧は電力を消費するので、端末にFETスイッチを付加する(スイッチOFFすると高電圧が直接ADCに入力される)。
抵抗比ではなく抵抗値の調整、ADCの入力電流との関係。
消費電力の計算: 50Vの場合 1M+1M+6.8K+6.8K=1.24mA (0.062W)
参照: INA149 高電圧275V入力差動アンプ
001